Novolet zamena
 
   

DIABETES ZAJEČAR
Društvo za borbu protiv šećerne bolesti "Zaječar"
 

   
           
      | Home | O Udruženju | Pitanja i saveti | Vaša pisma | Kontakt | Donacije | Linkovi | Sadržaj |  
 
 
   

Analiza lečenja osoba sa dijabetesom lečenih u Ambulanti za dijabetes
u Gradu Zaječaru tokom 2011. godine

Prim dr Miodrag Đorđević

Prikaz Diabnet baze podataka
U Ambulanti za dijabetes, tokom tokom 2011. godine lečeno je 2335 osoba. Svi pregled upisivani su u elektronsku bazu podataka i analiza podataka iz nje potiče. U bazi podataka aktivno je 3430 kartona, što znači da je godišnju kontrolu imalo 63,45 % registrovanih osoba sa dijabetesom. Od osoba koje se nisu javile na pregled tokom 2011. godine 494 osoba imalo je poslednji pregled tokom 2010. godine.

 
Pogledajte još i:
 
       
      Što se tiče tipa dijabetesa, 222 osoba je tip 1, 2110 je tip 2, 3 osobe su drugi tipovi, uglavnom postpankreatitisni dijabetes. (slika 1).
Samo dijetom leči se 1,45% osoba, oralnim sredstvima 49,72%, samo insulinom 21,03% a insulinom i oralnim sredstvima u kombinaciji 27,71% (slika 2).
Svim bolesnicima određuje se visina i telesna težina pri svakom pregledu od osnivanja Dispanzera, BMI manji od 25, što jje normalna ishranjenost ima 12,89% ispitanika, BMI od 25-30 ima 35,67% a veći od 30% ima 43,55% ispitanika. Nisu dobijeni podaci za 7,88% osobu i to su nepokretne osobe, osobe sa amputacijom ekstremiteta ili osobe kojima nije pri poslednjoj kontroli upisana telesna težina iz nekog razloga (o određenom broju bolesnika podatke dobijamo praćenjem preko patronaže) (slika 3).
Što se tiče komplikacija dijabetesa koje prati Diabnet, one se aktivno traže, kako tokom pregeleda i saveta o dopunskim analizama tako i sestrinskim preventivnim radom u ambulanti. Pre svakog pregleda dijabetologa sestra bolesniku odredi antropometrijske mere, a jednom godišnje izmeri krvni pritisak, pregleda stopala i proveri da li je osoba te godine bila na oftalmološkom pregledu i da li ima godišnju laboratorijsku obradu koja uključuje lipidogram, pregled urina i azotne materije. Tokom 2009. godine glikolizirani hemoglobin uspostavljan je kao rutinska metoda ali je tek 2011. zapolo sistematsko praćenje ovom metodom.
Rano otkrivanje komplikacija na očima jedan je od prvih skrininga koji se rutinski radi u Zaječaru i insistira se na redovnim oftalmološkim kontrolama. Sa oftalmološkom službom odavno postoji dogovor da karton iz Dispanzera važi kao uput i da oftalmolog svoj izveštaj upisuje direktno u karton. Time se izbegava gubljenje izveštaja, nekorektno prepisivanje istog u karton i lakše kontrole oftalmologa. Diabnet zahteva oftalmološki pregled jednom godišnje tako da pri svakom otvaranju kartona jasno vidimo da li ga bolesnik ima. Analiza postojanja retinopatije prikazana je na slici 4. Broj osoba je manji nego u narednim analizama jer su u analizu uzete samo osobe koje imaju oftalmološki status samo pri poslednjem pregledu. U grupi osoba lečenih od dijabetesa tokom 2010. godine u postoji 25 slepih osoba sa dijabetesom ali su tu uključeni i problemi koji nisu dijabetesne komplikacije, miopija, glaukom, katarakte i slično (slika 5). Postoji mogućnost da među 10 osoba čiji status vida nije notiran postoji još neka slepa osoba ali broj neće biti znatno uvećan jer je ovde pozitivan nalaz aktivno tražen.
Diabetesnu nefropatiju ima 3,31% osoba (slika 6) a polineuropatiju 20,69% osoba (slika 7).
Što se tiče makrovaskularnih komplikacija, infarkt srca, koronarnu angioplastiku ili perifernu angioplastiku imalo je 10,06% osoba (slika 8), moždani udar 6,77% osoba (slika 9), amputaciju iznad skočnog zgloba 0,99% osoba (slika 10) a amputaciju ispod skočnog zgloba 1,5% osoba (slika 11).
12,98% osoba koje su u 2011. godini pregledane u Ambulatni za dijabetes, tvrdilo je da imaju anginozne bolove (slika 12). Od neke od ishemijskih bolesti srca leči se 20,34% ispitanih osoba sa dijabetesom (slika 13) a od srčane slabosti 12,85% osoba (slika 14).
Dislipidemiju ima od 36,96% ispitivanih osoba. (slika 15).
Hipertenziju ima 74,9% ispitivanih osoba sa dijabetesom (slika 16).
Što se tiče regulacije dijabetesa, u Zaječaru se od 1988. godine obavezno radi i glikemija posle doručka na svim kontrolnim pregledima a osobama koje su na insulinskoj terapiji i glikemiski profili, uključujući i noćne glikemije. U grupi ispitivanih osoba, HbA1c manji od 6,5% ima 27,26%, manji od 7,5% ima 30,94% a veći ili jednak 7,5% ima 41.8% ispitanih osoba (slika 17). U grupi osoba sa tipom 1 dijabetesa njih 35,142% ima jutarnju gliemiju manju od 6,5 mmol/l na poslednjem pregledu a 60,36% osoba glikemiju veću od ove vrednosti (slika 18). Glikemiju posle doručka u grupi osoba sa tipom 1 dijabetesa manju od 9 mmol/l ima 50,9% osoba a veću ili jednaku 9 mmol/l ima 36,94% osoba. Podataka nema za 12,16% osoba (slika 19).
U grupi osoba sa tipom 2 dijabetesa, 11,99% osoba ima jutarnju glikemiju manju od 5,5 mmol/l pri poslednjem pregledu, 85,92% veću ili jednaku od 5,5 mmol/l a 2,09% osoba nema ovaj podatak (slika 20). U grupi osoba sa tipom 2 dijabetesa glikemiju manju od 7,5 mmol/l , na poslednjem pregledu, ima 21,33% osoba a veću ili jednaku 7,5 mmol/l ima 67,77% osoba. Podataka nema za 10,9% osoba (slika 21).

Slika 1. Struktura osoba sa dijabetesom lečenih u Gradu Zaječaru tokom 2011. godine po tipu dijabetesa.
Od 2335 lečenih osoba, 222 ima tip 1 dijabetesa, 2110 osobe, tip 2 dijabetesa, 3 druge tipove dijabetesa.
Slika 2. Struktura registrovanih osoba sa dijabetesom lečenih u Gradu Zaječaru tokom 2011. godine prema terapiji.
Samo dijetom leče se 34 osobe, samo oralnim sredstvima 1161 osoba, samo insulinom 491 osoba a kombinacijom insulina i oralnih sredstava 647 osoba. Nepoznata je terapija za 2 osobe.

Slika 3. Struktura registrovanih osoba sa dijabetesom lečenih u Gradu Zaječaru tokom 2011. godine prema stepenu ishranjenosti.
Indeks telesne mase (BMI) manji od 25 imale su 286 osobe, manji od 30, 773 osobe a veći ili jednak 30, 935 osoba. Nema podataka za 132 osobe.
Slika 4. Broj osoba sa dijabetesom koje imaju retinopatiju u Gradu Zaječaru a lečeni su u Ambulanti za dijabetes tokom 2011. godine.
Retinopatiju nema 1575 osoba, neproliferativnu ima 141 osoba, preproliferativnu 5 a proliferativnu retinopatiju 14 osoba. Nema podataka za 600 osoba. Treba napomenuti da je program predvideo pregled očnog dna jednom godišnje pa se raniji nalazi automatski ne uzimaju u obzir kod preseka stanja i prikaz se odnosi samo na poslednju godinu.


 

Slika 5. Broj osoba sa dijabetesom koje imaju slepilo u Gradu Zaječaru a lečeni su u Ambulanti za dijabetes tokom 2011. godine.
Od 2325 ispitanih osoba, 25 je slepih. Ovo nije samo dijabetesno slepilo već obuhvata slepilo svih uzroka.
Slika 6. Broj osoba sa dijabetesom koje imaju dijabetesnu nefropatiju u Gradu Zaječaru a lečeni su u Ambulanti za dijabetes tokom 2011. godine.
Od 2224 ispitanih osoba, 75 ima dijabetesnu nefropatiju
Slika 7. Broj osoba sa dijabetesom koje imaju perifernu neuropatiju u Gradu Zaječaru a lečeni su u Ambulanti za dijabetes tokom 2011. godine.
Od 2258 ispitivanih osoba, 483 ima perifernu neuropatiju.
Slika 8. Broj osoba sa dijabetesom koje imaju infarkt, bolestima velikih perifernih krvnih sudova i angioplastiku u Gradu Zaječaru lečenih u Ambulanti za dijabetes tokom 2011. godine.
Od 2322 ispitane osobe, infarkt, angioplastiku ili bolest perifernih krvnih sudova imalo je 235 osoba.
Slika 9. Broj osoba sa dijabetesom koje imaju moždani udar u Gradu Zaječaru lečenih u Ambulanti za dijabetes tokom 2011. godine.
Od 2314 ispitivanih osoba, moždani udar imalo je 158 osoba
Slika 10. Broj osoba sa dijabetesom koje imaju amputaciju iznad skočnog zgloba u Gradu Zaječaru lečenih u Ambulanti za dijabetes tokom 2011. godine.
Od 2324 ispitane osobe, amputaciju iznad skočnog zgloba imale su 23 osobe.
Slika 11. Broj osoba sa dijabetesom koje imaju amputaciju ispod skočnog zgloba u Gradu Zaječaru lečenih u Ambulanti za dijabetes tokom 2011. godine.
Od 2323 ispitivane osobe, amputaciju ispod skočnog zgloba imalo je 35 osoba.
Slika 12. Broj osoba sa dijabetesom koji imaju anginu pektoris u Gradu Zaječaru lečenih u Ambulanti za dijabetes tokom 2011. godine.
Od 2264 ispitane osobe, anginozne tegobe imale su 303 osobe.


 

Slika 13. Broj osoba sa dijabetesom koje imaju ishemijsku srčanu bolest u Gradu Zaječaru lečenih u Ambulanti za dijabetes tokom 2011. godine.
.Od 2310 ispitivane osobe, neku od ishemijskih bolesti srca leči 475 osoba.
Slika 14. Broj osoba sa dijabetesom koje imaju srčanu slabost u Gradu Zaječaru lečenih u Ambulanti za dijabetes tokom 2011. godine.
Od 2312 ispitivanih osoba, srčanu slabost leči 300 osoba.
Slika 15. Broj osoba sa dijabetesom koje imaju dislipidemiju u Gradu Zaječaru lečenih u Ambulanti za dijabetes tokom 2011. godine.
Od 2203 ispitivane osobe, lipoproteinemiju imaju 863 osobe.
Slika 16. Broj osoba sa dijabetesom koje imaju hipertenziju u Gradu Zaječaru lečenih u Ambulanti za dijabetes tokom 2011. godine.
Od 2322 ispitivane osobe, hipertenziju ima 1749 osoba a nemaju 573 osobe.
Slika 17. Glikolizirani hemoglobin kod osoba sa dijabetesom u Gradu Zaječaru lečenih u Ambulanti za dijabetes tokom 2011. godine.
HbA1c manji od 6.5% imaju 163 osobe, manji od 7,5%, 185 osoba a veci ili jednak 7,5% 250 osoba. Nema podataka za 1737 osoba.
Slika 18. Jutarnja glikemija kod osoba sa tipom 1 dijabetesa u Gradu Zaječaru lečenih u Ambulanti za dijabetes tokom 2011. godine.
U grupi osoba sa tipom 1 dijabetesa, jutarnju glikemiju na poslednjem pregledu manju od 6,5 mmol/l ima 78 osoba a veću ili jednaku 6,5 mmol/l 134 osobe, podataka nema za 10 osoba.
Slika 19. Glikemija posle doručka kod osoba sa tipom 1 dijabetesa u Gradu Zaječaru lečenih u Ambulanti za dijabetes tokom 2011. godine.
U grupi osoba sa tipom 1 dijabetesa, glikemiju posle doručka, na poslednjem pregledu, manju od 9 mmol/l ima 113 osoba a veću ili jednaku 9 mmol/l ima 82 osobe, podataka nema za 27 osoba.


 

Slika 20. Jutarnja glikemija kod osoba sa tipom 2 dijabetesa u Gradu Zaječaru lečenih u Ambulanti za dijabetes tokom 2011. godine.
U grupi osoba sa tipom 2 dijabetesa, jutarnju glikemiju na poslednjem pregledu manju od 5,5 mmol/l imale su 253 osobe a veću ili jednaku 5,5 mmol/l, 1813 osoba, nije bilo podataka za 44 osobe.
Slika 21. Glikemija posle doručka kod osoba sa tipom 2 dijabetesa u Gradu Zaječaru lečenih u Ambulanti za dijabetes tokom 2011. godine.
U grupi osoba sa tipom 2 dijabetesa, glikemiju posle doručka, na poslednjem pregledu, manju od 7,5 mmol/l ima 450 osoba a veću ili jednaku 7,5 mmol/l ima 1430 osoba, podataka nema za 230 osoba. 

 
                   
 
 
      | Home | O Udruženju | Pitanja i saveti | Kontakt | Donacije | Linkovi | Sadržaj |  
                   
  (C) Copyright 2006-2012. Udruženje za borbu protiv šećerne bolesti Zaječar.       Developed by Infotrend