Novolet zamena
 
   

DIABETES ZAJEČAR
Društvo za borbu protiv šećerne bolesti "Zaječar"
 

   
           
      | Home | O Udruženju | Pitanja i saveti | Vaša pisma | Kontakt | Donacije | Linkovi | Sadržaj |  
 
 
   

Ambulantno Lečenje dijabetesa
u Zaječaru 2011. godine

Prim dr Miodrag Đorđević

Prikaz Diabnet baze podataka
U elektronskoj bazi podataka, koja se koristi u Ambulanti za dijabetes, 31. decembra 2011. godine bile su registrovane 3680 osoba. Prikazani su faktori rizika, ispoljene komplikacije i terapija u celoj grupi obolelih osoba u jasno definisanoj populaciji (građani Zaječara).

 
Pogledajte još i:
 
       
      Ambulanta za dijabetes u Zaječaru, osim papirne, od 2005. godine koristi i elektronsku bazu podataka – Diabnet koja je urađena u Microsoft Access programu. Svi bolesnici koji su se od 1979. godine javili Dispanzeru za dijabetes unešeni su u ovu bazu podataka i postoji 5579 kartona. Od toga aktivno je 31.12.2010. godine 3680 i oni su nadalje analizirani.
Što se tiče tipa dijabetesa, 8,07% osoba je tip 1, 91,74% je tip 2 (slika 1).
Samo dijetom leči se 6,71% osoba, oralnim sredstvima 54,73%, samo insulinom 17,04%, insulinom i oralnim sredstvima u kombinaciji 21,44% a ne postoje podaci za 3 osobe (0,08 %) (slika 2).
Svim bolesnicima određuje se visina i telesna težina pri svakom pregledu od osnivanja Dispanzera, BMI manji od 25, što je normalna ishranjenost ima 12,69% ispitanika, BMI od 25-30 ima 34,21% a veći od 30% ima 41,9% ispitanika. Nisu dobijeni podaci za 11,2% osoba i to su nepokretne osobe, osobe sa amputacijom ekstremiteta ili osobe kojima nije pri poslednjoj kontroli upisana telesna težina iz nekog razloga (o određenom broju bolesnika podatke dobijamo praćenjem preko patronaže) (slika 3).
Što se tiče komplikacija dijabetesa koje prati Diabnet nisu sve osobe sa dijabetesom analizirane jer se podaci postepeno ubacuju da ne bi to ometalo rutinski rad sa bolesnicima. Oko 3000 bolesnika je kompletno elektronski obrađeno.
Rano otkrivanje komplikacija na očima jedan je od prvih skrininga koji se rutinski radi u Zaječaru i insistira se na redovnim oftalmološkim kontrolama. Sa oftalmološkom službom odavno postoji dogovor da karton iz Dispanzera važi kao uput i da oftalmolog svoj izveštaj upisuje direktno u karton. Time se izbegava gubljenje izveštaja, nekorektno prepisivanje istog u karton i lakše kontrole oftalmologa. Diabnet zahteva oftalmološki pregled jednom godišnje tako da pri svakom otvaranju kartona jasno vidimo da li ga bolesnik ima. Analiza postojanja retinopatije prikazana je na slici 4. Broj osoba je manji nego u narednim analizama jer su u analizu uzete samo osobe koje imaju oftalmološki status samo pri poslednjem pregledu. U Gradu Zaječaru postoje 38 slepihe osoba sa dijabetesom ali su tu uključeni i problemi koji nisu dijabetesne komplikacije, miopija, glaukom, katarakte i slično (slika 5). Postoji mogućnost da među 560 osoba čiji status vida nije notiran postoji još neka slepa osoba ali broj neće biti znatno uvećan jer je ovde pozitivan nalaz aktivno tražen. Diabetesnu nefropatiju ima 2,58% osoba sa dijabetesom (slika 6) a polineuropatiju 16,22% osoba (slika 7).
Što se tiče makrovaskularnih komplikacija, infarkt srca, koronarnu angioplastiku ili perifernu angioplastiku imalo je 8,67% osoba sa dijabetesom (slika 8), moždani udar 5,9% osoba (slika 9), amputaciju iznad skočnog zgloba 0,76% osoba (slika 10) a amputaciju ispod skočnog zgloba 1,22 % osoba (slika 11).
Od 2919 upitanihh osoba, njih 12,43% tvrdilo je da imaju anginozne bolove (slika 12). Od neke od ishemijskih bolesti srca leči se 20,49% upitanih osoba (slika 13) a od srčane slabosti 13,19% upitanih osoba (slika 14).
Dislipidemiju ima od 29,81% ispitivanih osoba, nema 46,85% a podataka nema za 23,34% (slika 15).
Hipertenziju ima 62,83% osoba sa dijabetesom, nema 21,71% a podataka nema za 15,46% (slika 16).
Što se tiče regulacije dijabetesa, u Zaječaru se od 1988. godine obavezno radi i glikemija posle doručka na svim kontrolnim pregledima a osobama koje su na insulinskoj terapiji i glikemiski profili, uključujući i nočne glikemije. HbA1c radi se sistematski od 2011. godine.
U grupi osoba sa tipom 1 dijabetesa njih 35,69% ima jutarnju gliemiju manju od 6,5 mmol/l na poslednjem pregledu a 57,24% osoba glikemiju veću od ove vrednosti. Nema podataka za 7,07% osoba sa tipom 1 dijabetesa (slika 17). Glikemiju posle doručka u grupi osoba sa tipom 1 dijabetesa manju od 9 mmol/l ima 46,46% osoba a veću ili jednaku 9 mmol/l ima 36,03% osoba. Podataka nema za 17,51% osoba (slika 18).
U grupi osoba sa tipom 2 dijabetesa, 11,91% osoba ima jutarnju glikemiju manju od 5,5 mmol/l pri poslednjem pregledu, 82,46% veću ili jednaku od 5,5 mmol/l a 5,63% osoba nema ovaj podatak (slika 19). U grupi osoba sa tipom 2 dijabetesa glikemiju manju od 7,5 mmol/l , na poslednjem pregledu, ima 17,89% osoba a veću ili jednaku 7,5 mmol/l ima 61,32% osoba. Podataka nema za 17,89% osobe (slika 20).
Na intenziviranoj insulinskoj terapiji je 58,25% osoba sa tipom 1 dijabetesa (slika 21) a 7,88% osoba sa tipom 2 dijabetesa (slika 23). Od ukupnog broja osoba tipom 1 dijabetes koje se leče insulinskom terapijom, 63,37% osoba leči se intenziviranom terapijom a od ukupnog broja osoba sa dijabetesom tip 2 koji se leče insulinskom terapijom 21.08% je na intenziviranoj terapiji.
Kao što se i očekuje većina osoba sa tipom 1 dijabetesa leči se insulnom (73,48% kao monoterapijom, 18,52% uz metformin), 3,7% osoba je na dijeti a 3,7% osoba samo na oralnim sredstvima (to su osobe u kompletnoj remisiji) (slika 22). Osobe sa tipom 2 dijabetesa leče se najčešče oralnim sredstvima (59,271%) kao monoterapijom, kombinacijom metformina i insulina (21,68%), samo insulinom (osobe koje ne podnose metformin) (12,06%) i dijetom 6,965% (slika 24).
Glikolizirani hemoglobin imala je određen 659 isiba. HbA1c manji od 6,5% imalo je 29,29% ispitivnih osoba, manji od 7,5%, 30,05% ispitanika a veći ili jednak 7,5%, 40,67% ispitivanih osoba (Slika 25).


Slika 1. Struktura registrovanih osoba sa dijabetesom u Gradu Zaječaru u 2011. godini po tipu dijabetesa.
Od 3680 registrovanih osoba, 297 ima tip 1 dijabetesa, 3376 osobe, tip 2 dijabetesa, 7 druge tipove.Slika 2. Struktura registrovanih osoba sa dijabetesom u Gradu Zaječaru u 2011. godini prema terapiji.
Samo dijetom leči se 247 osoba, samo oralnim sredstvima 2014 osoba, samo insulinom 627 osoba, kombinacijom insulina i oralnih sredstava 789 osoba a nepoznata je terapija za 3 osobe.Slika 3. Struktura registrovanih osoba sa dijabetesom u Gradu Zaječaru u 2011. godini prema stepenu ishranjenosti.
Indeks telesne mase (BMI) manji od 25 imalo je 467 osoba, manji od 30, 1259 osoba a veći ili jednak 30, 1542 osobe. Nema podataka za 412 osoba.Slika 4. Broj osoba sa dijabetesom koje imaju retinopatiju u Gradu Zaječaru u 2011. godini.
Retinopatiju nema 1578 osoba, neproliferativnu ima 159 osoba, preproliferativnu 7 a proliferativnu retinopatiju 17 osoba. Nema podataka za 1919 osoba. Treba napomenuti da je program predvideo pregled očnog dna jednom godišnje pa se raniji nalazi automatski ne uzimaju u obzir kod preseka stanja i prikaz se odnosi samo na poslenju godinu.Slika 5. Broj osoba sa dijabetesom koje imaju slepilo u Gradu Zaječaru u 2011. godini.
Od 3120 ispitanih osoba, 38 je slepo. Ovo nije samo dijabetesno slepilo već obuhvata slepilo svih uzroka.Slika 6. Broj osoba sa dijabetesom koje imaju dijabetesnu nefropatiju u Gradu Zaječaru u 2011. godini.
Od 2843 ispitane osobe, 95 imajo je dijabetesnu nefropatiju
Slika 7. Broj osoba sa dijabetesom koje imaju perifernu neuropatiju u Gradu Zaječaru u 2011. godini.
Od 2915 ispitanih osoba, 597 ima perifernu neuropatiju.Slika 8. Broj osoba sa dijabetesom koje imaju infarkt, bolestima velikih perifernih krvnih sudova i angioplastiku u Gradu Zaječaru u 2011. godini.
Od 3089 ispitanih osoba, infarkt, angioplastiku ili bolest perifernih krvnih sudova imalo je 319 osoba.
Slika 9. Broj osoba sa dijabetesom koje imaju moždani udar u Gradu Zaječaru u 2011. godini.
Od 3982 ispitivane osobe, moždani udar imalo je 217 osoba
Slika 10. Broj osoba sa dijabetesom koje imaju amputaciju iznad skočnog zgloba u Gradu Zaječaru u 2011. godini.
Od 3089 ispitanih osoba, amputaciju iznad skočnog zgloba imalo je 28 osoba.
Slika 11. Broj osoba sa dijabetesom koje imaju amputaciju ispod skočnog zgloba u Gradu Zaječaru u 2011. godini.
Od 3095 ispitivane osobe, amputaciju ispod skočnog zgloba imalo je 45 osoba.Slika 12. Broj osoba sa dijabetesom koji imaju anginu pektoris u Gradu Zaječaru u 2011. godini.
Od 2919 ispitane osobe, anginozne tegobe imale su 363 osobe.Slika 13. Broj osoba sa dijabetesom koje imaju ishemijsku srčanu bolest u Gradu Zaječaru u 2011. godini.
Od 3026 ispitivanih osoba, neku od ishemijskih bolesti srca leči 620 osoba.Slika 14. Broj osoba sa dijabetesom koje imaju srčanu slabost u Gradu Zaječaru u 2011. godini.
Od 3018 ispitivanih osoba, srčanu slabost leči 398 osoba.Slika 15. Broj osoba sa dijabetesom koje imaju dislipidemiju u Gradu Zaječaru u 2011. godini.
Od 2821 ispitivane osobe, lipoproteinemiju ima 1097 osoba.Slika 16. Broj osoba sa dijabetesom koje imaju hipertenziju u Gradu Zaječaru u 2010. godini.
Od 3111 ispitivanih osoba, hipertenziju ima 2312 osoba a nema 799 osoba.Slika 17. Jutarnja glikemija kod osoba sa tipom 1 dijabetesa u Gradu Zaječaru u 2011. godini.
U grupi osoba sa tipom 1 dijabetesa, jutarnju glikemiju na poslednjem pregledu manju od 6,5 mmol/l ima 106 osoba a veću ili jednaku 6,5 mmol/l 170 osoba, podataka nema za 21 osobu.Slika 18. Glikemija posle doručka kod osoba sa tipom 1 dijabetesa u Gradu Zaječaru u 2011. godini.
U grupi osoba sa tipom 1 dijabetesa, glikemiju posle doručka, na poslednjem pregledu, manju od 9 mmol/l ima 138 osoba a veću ili jednaku 9 mmol/l imaju 107 osobe, podataka nema za 52 osobe.Slika 19. Jutarnja glikemija kod osoba sa tipom 2 dijabetesa u Gradu Zaječaru u 2011. godini.
U grupi osoba sa tipom 2 dijabetesa, jutarnju glikemiju na poslednjem pregledu manju od 5,5 mmol/l imale su 402 osobe a veću ili jednaku 5,5 mmol/l, 2784 osoba, nije bilo podataka za 190 osoba.Slika 20. Glikemija posle doručka kod osoba sa tipom 2 dijabetesa u Gradu Zaječaru u 2011. godini.
U grupi osoba sa tipom 2 dijabetesa, glikemiju posle doručka, na poslednjem pregledu, manju od 7,5 mmol/l imaju 604 osobe a veću ili jednaku 7,5 mmol/l ima 2070 osoba, podataka nema za 702 osobe.Slika 21. Intenzivirana terapija kod osoba sa tipom 1 dijabetesa u Gradu Zaječaru u 2010. godini
Od 297 osoba sa tipom 1 dijatesa, 173 osobe su na intenziviranoj terapijiSlika 22. Terapija kod osoba sa tipom 1 dijabetesa u Gradu Zaječaru u 2011. godini
Kao što se i očekuje, većina osoba sa tipom 1 dijabetesa leči se insulinskom terapijom. Međutim, neke osobe su u komplentoj ili parcijajnoj remisiji a neke u kasnijem kliničkom toku, posle izlaska iz remisije, pokazuju klinički tok sličan tipu 2 dijabetesa pa je insulinu dodat metfromin. Od 297 osoba koje leče tip 1 dijabetesa u Zaječaru, 218 leče se insulinom kao monoterapijom, 55 insulinom uz metfromin, 11 metfrominom a 11 osoba je na dijeti.Slika 23. Intenzivirana terapija kod osoba sa tipom 2 dijabetesa u Gradi Zaječaru u 2011. godini
240 osoba sa tipom 2 dijabetesa je na intenziviranoj terapijiSlika 24. Terapija kod osoba sa tipom 2 dijabetesa u Gradu Zaječaru u 2011. godini
IInsulinskom terapijom leče se 1139 osoba, što kao monoterapijom, što u kombinaciji sa metforminom (insulinom, kao monoterapijom, leči se 407 osoba sa tipom 2 dijabetesa a kombinacijom insulina i metformina 732 osobe). Dijetom se leči 235 a oralnim sredstvima 2001 osoba sa tipom 2 dijabetesa.Slika 25. HbA1c u Gradu Zaječaru u 2011. godini
Glikolizirani Hb manji od 6,5% imaju 193 osobe, manji od 7,5%, 198 osoba a veci ili jednak 7,5% 268 osoba. Nema podataka za 3021 osobu.

 
 
                   
 
 
      | Home | O Udruženju | Pitanja i saveti | Kontakt | Donacije | Linkovi | Sadržaj |  
                   
  (C) Copyright 2006-2012. Udruženje za borbu protiv šećerne bolesti Zaječar.       Developed by Infotrend